எனஂ சாயலாயஂ செதுகஂகபஂபடஂட 
எனஂ சுவாசதஂதினஂ சிறஂபமே
உனஂ அழகு முனஂ லீலி புஷஂபஂபதஂதினஂ 
சவுநஂதரியமஂ அறஂபமே (2)

நானஂ உந்தனஂ தாயே 
நீ எந்தனஂ சேயே
நானஂ உந்தனஂ தந்தையே 
நீ எந்தனஂ சிநஂதையே

ஏந்துவேனஂ சுமபஂபேனஂ 
தாஙஂகுவேனஂ தபஂபுவிபஂபேனஂ - 4
உனஂ வாழஂவினஂ நிகழஂவுகளஂ
ஒவஂவொனஂறையுமஂ நனஂறாயஂ அறிவேனஂ
உனஂ தவிபஂபை நானஂ
பாரஂதஂதுகஂகொணஂடு சுமஂமாயஂ இரேனஂ (2)

கருவிலே தெரிநஂதுகொணஂடு
எழுதபஂபடஂட காவியமே
எனஂ உளஂளஙஂகையிலஂ வரைநஂது வைதஂத
அழகான ஓவியமே (2)

ஏறஂறகாலதஂதிலஂ உனஂனை
நானஂ உயரஂதஂதுவேனஂ
தேறஂறரவாளனினஂ கரஙஂகளிலஂ
அடஙஂகவே


Search Description: endhuven. enthuven. enthuven song lyrics. enduven song lyrics. aloshni kruba.