இந்த சின்ன இதயத்துக்குள் வாங்க இயேசப்பா
உங்க செல்ல பிள்ளை கூப்பிடுற இயேசப்பா-2

நீங்க வந்தா வாழ்க்கை ஒளி வீசும்
நீங்க வாழ்ந்தால் வாழ்க்கை மனம் வீசும்-2

தள்ளப்பட்ட கல்லாக கிடந்த எண்ணையும் தேடி வந்தீரே 
ஒன்றுக்கும் உதவாத என்னையும் தேடி வந்தீரே 
மலைமேல் உள்ள பட்டணமாய் மாற்றிய மகிழ்ந்தீரே 2

Search Description: chinna ithayam, china idhayam, song lyrics, sujith livingston